Szukamy doradców(-czyń) zawodowych do naszego zespołu!

AktualnościBądź na bieżąco
10.02.2023 #Aktualności

Centrum Rozwoju Talentów to nowoczesne miejsce zajmujące się doradztwem zawodowym i edukacyjnym. Jesteśmy referatem Gdańskiego Urzędu Pracy, ale nasze usługi trafiają nie tylko do osób bezrobotnych, ale wszystkich niezależnie od wieku, statusu na rynku pracy czy miejsca zamieszkania. Od początku naszego istnienia staliśmy się docenianym zespołem specjalistów, który wspomaga projektowanie ścieżek kariery klientów indywidualnych, ale również jest źródłem wiedzy doradczej dla szkolnych doradców zawodowych. Centrum Rozwoju Talentów to porady indywidualne, warsztaty, ale także wycieczki zawodoznawcze do pracodawców, spotkania ze specjalistami i wiele innych okolicznościowych eventów.

Jeżeli chciałbyś/-abyś dołączyć do naszego zespołu, to własnie jest na to szansa - szukamy doradcy zawodowego!

Kogo szukamy

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (psychologia, pedagogika, socjologia lub poradnictwo zawodowe),
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego,

Umiejętności zawodowe:

 • umiejętności diagnozowania potrzeb klienta,
 • umiejętność analizy i syntezy pozyskiwanych informacji,
 • dobieranie zróżnicowanych działań do oczekiwań klienta,
 • znajomość warunków i możliwości zatrudnienia na rynku pracy,
 • opracowywanie programów zajęć przedmiotowych,
 • organizowanie wydarzeń edukacyjno-zawodowych,
 • biegła obsługa komputera i Internetu - Pakiet MS Office - Word, Excel, Power Point, Canva,
 • umiejętności administracyjne,
 • znajomość obsługi mediów społecznościowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Predyspozycje osobowościowe:

 • komunikatywność,
 • współdziałanie w zespole,
 • odporność emocjonalna,
 • empatia, szacunek dla innych, cierpliwość, życzliwość,
 • skłonność do samokształcenia,
 • elastyczność w działaniu,
 • zdolności organizacyjne,
 • odpowiedzialność,
 • twórcze poszukiwanie rozwiązań.

Zakres zadań

Zadania główne:

 • Doradzanie, wspieranie i pomaganie innym w rozwiązywaniu problemu zawodowego.
 • Projektowanie ścieżek kariery dostosowanych do talentów dla osób dorosłych i młodzieży.
 • Wspieranie osób w dostępie do informacji i wiedzy o zasobach ułatwiających karierę.
 • Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie porad grupowych i indywidualnych dla osób mających trudności z decyzją edukacyjno-zawodową lub z wyborem zawodu, wyborem miejsca pracy, planowaniem rozwoju zawodowego, wyborem kierunku kształcenia lub szkolenia.
 • Inicjowanie spotkań ze specjalistami dla uczestników zajęć warsztatowych wymagających specjalistycznej wiedzy.
 • Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz o możliwościach kształcenia, dokształcania a także podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, przygotowaniu do aktywnego poruszania się po rynku pracy i promowania własnej osoby.
 • Gromadzenie i aktualizowanie informacji o lokalnym rynku pracy, zawodach,  możliwościach kształcenia, dokształcania a także podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, badanie zmian w kwalifikacjach niezbędnych w różnych zawodach.

Zadania pomocnicze:

 • Organizowanie naborów na porady grupowe.
 • Przygotowywanie dla klientów indywidualnych raportów bilansujących ich zasoby osobiste i ścieżki rozwoju.
 • Organizowanie wydarzeń edukacyjno - zawodowych.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z organizacjami i instytucjami mającymi wpływ na rynek pracy, aktywna współpraca ze szkołami, organizacjami i pracodawcami.
 • Stosowanie multimedialnych i multisensorycznych technik uczenia z uwzględnieniem skutecznych metod pracy z młodzieżą i osobami dorosłym.
 • Sporządzanie okresowej sprawozdawczości i archiwizacji dokumentów z zakresu wykonywanych zadań

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: 

 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca na pełen etat od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30 lub 10:00-18:00.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

 • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Centrum Rozwoju Talentów, Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six, Al. Grunwaldzka 472d, Gdańsk, pokój biurowy mieści się na parterze wielokondygnacyjnego budynku z windą,
 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom) oraz przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy lub inny dokument poświadczający doświadczenie zawodowe)
 4. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

Treść wymaganych oświadczeń znajduje się na stronie internetowej BIP Gdańskiego Urzędu Pracy w zakładce: praca w urzędzie - dokumenty rekrutacyjne.

Ważne informacje

Dokumenty należy składać w Gdańskim Urzędzie Pracy, ul. Lastadia 41, 80-180 Gdańsk (pokój podawczy mieści się na parterze budynku) w zamkniętej kopercie w terminie od dnia 6.02.2023 r. do dnia 20.02.2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - doradca zawodowy w Centrum Rozwoju Talentów

Oferowane wynagrodzenie wynosi 3500 zł - 3600 zł brutto.Ostateczna kwota wynagrodzenia będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia, stazu pracy i kompetencji.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania naboru kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie. Wyniki naboru oraz lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej Gdańskiego Urzędu Pracy.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gdański Urząd Pracy
  z siedzibą przy ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
 • W celu skontaktowania się Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy wysłać wiadomość na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji w Gdańskim Urzędzie Pracy na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, operatorzy pocztowi, dostawcy usług IT.
 • Dane osób, które nie spełniły wymogów formalnych zostaną zniszczone po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji natomiast dane osób, które spełniły wymogi formalne będą przetwarzane przez okres 5 lat.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
do góry