Deklaracja dostępności

Gdański Urząd Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gdański Urząd Pracy .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • wybrane filmy nie posiadają transkrypcji tekstowych,
 • wybrane pliki do pobrania nie są całkowicie,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-11

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-14
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Łukasz Iwaszkiewicz, lukasz.iwaszkiewicz@gup.gdansk.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 743 13 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Rozwoju Talentów

al. Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Centrum Rozwoju Talentów jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do Centrum Rozwoju Talentów jest na parterze, bezpośrednio od strony patio i na tym samym poziomie co poziom parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W przestrzeni Centrum Rozwoju Talentów dostępne są korytarze, znajdują się na parterze i dostępne są dla każdego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Centrum nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp. Wszystkie pomieszczenia usytułowane są na parterze i nie maja barier architektonicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Miejsca takie znajdują się na terenie parkingów Olivia Business Centre i są specjalnie oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do Centrum i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

Centrum Rozwoju Talentów jest jednostką organizacyjną Gdańskiego Urzędu Pracy, który zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Gdański Urząd Pracy informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 i Nr 171 , poz. 1016).

Gdański Urząd Pracy informuje, że klienci, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług Gdańskiego Urzędu Pracy powinni:

zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Działu Organizacji i Informatyki Gdańskiego Urzędu Pracy, ul. Lastadia 41, bądź telefonicznie pod nr: 58 743-13-61, faxem 58 743-13-01 lub elektronicznie na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. wskazać metody komunikowania się tj.:

 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo-migowy (SJM),
 • sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
do góry