Regulamin strony

Zasady użytkowania serwisu internetowego Centrum Rozwoju Talentów

Właściciel witryny

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami www.centrumtalentow.pl jest Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Centrum Rozwoju Talentów są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Centrum Rozwoju Talentów chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Centrum Rozwoju Talentów lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Centrum Rozwoju Talentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Centrum Rozwoju Talentów w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Centrum Rozwoju Talentów, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym IntraCOM.pl, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Centrum Rozwoju Talentów, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Centrum Rozwoju Talentów lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Centrum Rozwoju Talentów jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Centrum Rozwoju Talentów
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Centrum Rozwoju Talentów na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Centrum Rozwoju Talentów rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Centrum Rozwoju Talentów poprzez podanie źródła w postaci www.centrumtalentow.pl
 8. Otrzymując dostęp do stron Centrum Rozwoju Talentów użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Centrum Rozwoju Talentów nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Centrum Rozwoju Talentów

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Centrum Rozwoju Talentów wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. Centrum Rozwoju Talentów nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1. interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2. niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Centrum Rozwoju Talentów ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.
do góry