Informacje o barierach architektonicznych

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Centrum Rozwoju Talentów jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wejście do Centrum Rozwoju Talentów jest na parterze, bezpośrednio od strony patio i na tym samym poziomie co poziom parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W przestrzeni Centrum Rozwoju Talentów dostępne są korytarze, znajdują się na parterze i dostępne są dla każdego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Centrum nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp. Wszystkie pomieszczenia usytuowane są na parterze i nie mają barier architektonicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami:

Miejsca takie znajdują się na terenie parkingów Olivia Centre i są specjalnie oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do Centrum i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

Centrum Rozwoju Talentów jest jednostką organizacyjną Gdańskiego Urzędu Pracy, który zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Gdański Urząd Pracy informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 i Nr 171 , poz. 1016).

Gdański Urząd Pracy informuje, że klienci, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług Gdańskiego Urzędu Pracy powinni:

  • zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Działu Organizacji i Informatyki Gdańskiego Urzędu Pracy, ul. Lastadia 41, bądź telefonicznie pod nr: 58 743-13-61, faxem 58 743-13-01 lub elektronicznie na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
  • wskazać metody komunikowania się tj.:
    • polski język migowy (PJM),
    • system językowo-migowy (SJM),
    • sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
do góry